Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI DLA SYSTEMU OPAKOWAŃ ZWROTNYCH SPACEBOX


1. FORM-PLAST z siedzibą w Bydgoszczy, ul Toruńska 143, 85-831 Bydgoszcz wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bydgoszcz, KRS pod numerem: 0000300628, NIP 554-023-46-26, REGON: 002498412, kapitał zakładowy 3.703.050 PLN wpłacony w całości; pozostałe dane kontaktowe dostępne są pod adresem: www.form-plast.com.pl (dalej: „Producent”) udziela gwarancji, że sprzedawane produkty wolne są od wad materiału i wykonania.
2. Producent odpowiada za wadliwe produkty wynikające z wad fizycznych tkwiących w Urządzeniu powodujące ich funkcjonowanie niezgodne z deklaracją Producenta w okresie: - 24 miesiące od daty zakupu przez konsumenta
3. Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji poprzez dokonanie naprawy albo wymiany (według uznania Producenta) wadliwych sztuk produktu nowe lub regenerowane. Producent zastrzega sobie prawo do wymiany całego produktu na nowe lub regenerowane. Producent nie zwraca pieniędzy za zakupione produkty.
4. W szczególnych sytuacjach, Producent może wymienić produkt na inny o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych.
5. Jedynie posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji.
6. Przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego Producent rekomenduje skorzystanie z telefonicznej lub internetowej pomocy technicznej dostępnej pod adresem https://www.spacebox.pl. W celu złożenia reklamacji Klient powinien skontaktować się z Producentem poprzez adres e-mail wskazany na stronie.
8. Wady zostaną usunięte w ciągu 60 dni, licząc od daty dostarczenia Produktu do FORM-PLAST. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Produkt był do do dyspozycji FORM-PLAST
10. Reklamowane Produkt winien być udostępniony przez Klienta wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zakup.
11. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, FORM-PLAST S.A. ma prawo obciążyć Klienta kosztami związanymi z wyjaśnieniem sprawy.
12. FORM-PLAST odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku:
- stwierdzenia użytkowania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem oraz specyfikacją produktu,
- stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w Produkcie,
- Braku dowodu zakupu.
13. Gwarancja jakości nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, fizyczne odkształcenia spowodowane uderzeniem, upadkiem bądź zrzuceniem na Produkt innego przedmiotu lub eksploatacją niezgodną z przeznaczeniem produktów SPACEBOX określonymi w instrukcji obsługi);
- uszkodzeń wynikających z przyczyn zewnętrznych np.: powodzi, burzy, pożaru, uderzenia pioruna, klęsk żywiołowych, trzęsienia ziemi, wojny, niepokojów społecznych, siły wyższej, nieprzewidzianych wypadków, kradzieży

14. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu
15. Producent nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy Produkt. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, uboczne, szczególne, wynikowe lub za straty moralne, ani za szkody, w tym także między innymi za utracone korzyści, oszczędności, dane, utratę pożytków, roszczenia stron trzecich oraz inne szkody wynikające lub związane z korzystaniem z produktów SPACEBOX.
16. Szczegółowe warunki, w jakich dopuszczalne jest użytkowanie produktów określa instrukcja użytkowania produktów.
17. Producent udziela gwarancji na produkty SPACEBOX zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w katalogach produktu. Zgodnie z art. 578 k.c. odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
18. Gwarancja udzielana jest Kupującemu na okres 2 lat i biegnie od daty zakupu produktu. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia gwarancyjne jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT.
19. Gwarancja obowiązuje na terenie UE
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach gwarancji zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


ZALECENIA DOTYCZĄCE UKŁADANIA TOWARU W PRODUKTACH SPACEBOX

W związku z użytkowaniem produktów
1. Nie przekraczanie dopuszczalnych nośności zgodnie ze specyfikacją dołączaną do oferty
2. Nie przekraczanie temperatury pracy zgodnie z danymi określonymi w specyfikacji dołączonej do oferty


ZALECENIA UKŁADANIA TOWARU NA PALETACH SPACEBOX

1. Paleta musi mieć podparcie na całej powierzchni
2. Paleta musi być składowana na płaskiej powierzchni lub w regale. Belki regału są zawsze prostopadłe do długich płóz.
3. Wg. norm PN dla palet, testy są wykonywane na paletach obciążonych równomiernie ciężarem oraz składowanych na twardej powierzchni. Takie testy zostały wykonane dla naszych palet.
4. Towar powinien być rozmieszczony na palecie równomiernie

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl